عامه نظر پوښتنې

زمونږ د لرليد او هدف لاسته راوړلو لپاره، مونږ په لوی کچه ستونزو باندې د عامه نظر منعکس کولو او معلومولو باندې باور لرو. مونږ باور لرو چې د هر وګړې غږ مهم دی، او بايد واوريدل شي. نو ځکه، ددې لپاره چې افراد او په ټوله کې ټولنه ځواکمنه شي، مونږ نظر پوښتنې، لويه کچه سروې، او سنيپ-ټولپوښتنې ترسره کوو. دا زمونږ په ټولنيز څيړنو او تحليلونو سازمان OSRA کې يو حياتی عنصر دي.

په دی برخه کې د تخصص په توګه، مونږ پوهيږو چې د ټولنی بدلون په فعاله ډيموکراسۍ کې دا نظر پوښتنې څومره مهمی دي. دلته په OSRA کې مونږ عامه نظر پوښتنه وړاندی کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د افرادو او ټولنی نظرونه يواځی اوريدل شوي او ليست شوی نه دي بلکی د تصميم نيونی په پروسه کې په کار وړل شوي دي.

زمونږ ټيم د نمونی اخيستلو مغلق ميتودونه په کار اچوي او موثره (جانب پلټونو) طريقو څخه کار اخلي ترڅو اغيزمنتيا زياته کړي او د خطا ساحه کمه کړي. مونږ د نظر پوښتنی په پرسه کې د خطا کمولو لپاره اړين ګامونه اخلو. مونږ د ځواب تعصب، پوښښ تعصب، ضعيف پوښتنې، او غلط تړاوونو څخه ځان ساتلو لپاره پورته او بهر ټول لاری په کار اچوو. موږ زموږ پیرودونکو سره هراړخیز ډیټاسیټ ترلاسه کولو کې مرسته کوو تر څو اجازه ورکړي چې اړونده تصميمونه ونيسي.  

زمونږ د هدف، ارزښتونو او لرليد سره سره، مونږ د غير تعصب چلند څخه کار اخلو، او مونږ عامه نظر پوښتنې پرته له کوم ډلبازي ترسره کوو. مونږ تل د ټولنی پرمختګ لپاره تر ټولو نوی او وروستۍ تکنالوژۍ پلی کولو څخه کار اخلو. د دوديز نظر پوښتنې تخنيکونو او ميتودونو سره سره، مونږ د معلوماتو راټولولو، او دقيق او باور وړ تحليل ترسره کولو لپاره د عصری تخنيکونو څخه کار اخلو. 

“نظر پوښتنې د خلکو ته غر ورکولو او اغيزې زياتولوو لپاره مهم دي. په افغانستان کې زمونږ تګلاره د نظر پوښتنې لپاره ثانی نلري”

زموږ چلند