تحقیقات اقتصادی – اجتماعی

تحقیقات اقتصادی اجتماعی به بررسی ارتباط میان رفتارهای اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. این علم هنجارهای اجتماعی، خصوصیات اخلاقی یک جامعه، رفتارهای عامه پسند و دیگر اشکال ارتباطات اجتماعی را که روی رفتار اقتصادی تاثیر می‌گذارند، به آزمایش گرفته و روند عمومی اقتصاد را در جامعه شکل می‌دهد. درک تحولات اجتماعی و تاثیرات آن بالای اقتصاد برای پیش بینی رشد و یا رکود اقتصادی ارزش کلیدی و بنیادی دارد و تصامیم مهم و حیاتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید بالای تحقیق علمی با کیفیت استوار باشند.

“تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی و اجتماعی ارائه روشهای متناسب با استفاده از استاندارد بین المللی برای پاسخ سریع و کارآمد به مسائل فوری”

تیم کاری ما در سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی در تطبیق تحقیق اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی-سیاسی با استندرد های عالی آکادمیک از تجربه و تخصص طویل المدت برخوردار است. بعلاوه ما معلومات‌ های آماری و احصائیوی را برای بررسی بازارها، جمعیت شناسی، نگرش ها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهیم.  ما با استفاده از استراتژی های کارا و روش تحقیق علمی به اساس کاربرد دقیق تلاش می‌ورزیم تا مراجعین ما موفقانه به اهدافشان برسند. در این راستا ها ما با استفاده از میتودولوژی های استندرد بین المللی و رویکردهای مناسب مطابق شرایط داخل کشور، میتوانیم پروژه‌های تحقیق و تحلیل اقتصادی-اجتماعی را با شکل موثر طرح و  تطبیق نمایم.

رویکرد ما