سیستم های پیشتبانی از تصمیم

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که عمدتا در برابر سازمان‌ها قرار دارد تصمیم‌گیری است. سیستم های پشتیبانی از تصمیم راه‌حلی است که میتواند تصمیم‌گیری بهتر و سریع را بر اساس داده ها تسهیل بخشد. سیستم های پشتیبانی از تصمیم یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده‌ ها را با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری تحلیل می‌کند. برای گرفتن تصامیم مهم نه تنها دسترسی به اطلاعات جامع و کامل مهم است، بلکه داشتن مکانیزم های مناسب برای نظارت و ارزیابی اطلاعات نیز کلیدی می باشد. ما نیاز مخاطب را درک می‌کنیم و می‌دانیم که باید در کنار فراهم کردن مجموعه‌ای کامل از داده‌ها، ابزارهایی ارائه کنیم تا این داده‌ها را پردازش کند و نظارت لحظه‌ای و در زمانی واقعی بر نتایج و فرایند پردازش آن داشته باشد. ارائه داده‌های به دست آمده باید به گونه‌ای باشد که افراد غیر حرفه ای بتوانند آن را بفهمند، درک کنند و بر اساس نتایج بدست آمده تصمیم بگیرند. این سیستم های اطلاعاتی تامین میکنند تا تصامیم عمده و سرنوشت ساز به شکل درست گرفته شده و در کل بنفع اشخاص و جامعه  تمام شوند.

از طریق سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ما تلاش مستمر برای ایجاد یک رویکرد ساده برای فرآیندهای پیچیده برای تصمیم گیری سریع و قابل اعتماد فراهم میکنیم.

تیم کاری ما در سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان برای تقویت از پروسه های تصمیم گیری در موارد حساس، اطلاعات مورد نیاز را به شکل آسان و عام فهم فراهم می سازد.  ما بر اساس نیازمندی های مشتریان خود سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری را طراحی و تهیه کرده، به دسترس شان  قرار می دهیم. سیستم های پشتیبانی از تصمیم که در این سازمان طراحی کرده‌ایم، از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که محصول پردازش داده های بزرگ و پیچیده هستند. این سیستم‌ها اطلاعات دریافتی را پردازش کرده و از طریق سیستم بصری ساده و قابل فهم، در زمان حقیقی به نمایش می‌گذارند. به این ترتیب می‌توان اطمینان حاصل کرد که تصمیم گیری به صورت آگاهانه خواهد بود و برای افراد و جامعه مفید واقع شده و به سعادت اجتماعی ختم شود.

رویکرد ما